Fini-Mini
Noodles

Pravila nagradnog natječaja
„Crtež koji ima petlju“
(u daljnjem tekstu „Pravila“)

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja „Crtež koji ima petlju“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je
Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu
„Priređivač“).
Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 23.10.2023. godine na internetskoj stranici
noodles.fini-mini.hr.
Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za
potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i
obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika
Nagradnog natječaja.
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli
te da ih prihvaćaju.
Priređivač zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Pravila tijekom Nagradnog natječaja te se obvezuje
da će o svakoj njihovoj izmjeni ili dopuni sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici
noodles.fini-mini.hr. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i
dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je „Crtež koji ima petlju ”. Nagradni natječaj se održava od 23.10.2023.
godine do 20.11.2023. godine u 23:59h na internetskoj stranici noodles.fini-mini.hr.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati potrošače na potrošnju proizvoda pod robnim žigom Fini Mini,
ojačati povezanost s korisnicima kroz promoviranje proizvoda, promovirati kanal Podravka Priređivača
koji se koriste u marketinške i druge svrhe.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi užih
obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača te treće osobe koje su
izvršitelji obrade podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog
natječaja, odnosno odabir dobitnika.
Ukoliko se prilikom odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom
natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj će dobitnik biti
zamijenjen drugim dobitnikom.
Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih
uvjeta.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na internetskoj stranici
noodles.fini-mini.hr odigrati igricu, tj. kreirati crtež jednim, neprekinutim noodleom, tj. potezom. Na
kraju sudionik mora unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i kućni broj, mjesto i poštanski
broj, državu, kontakt telefon te e-mail adresu) kako bi uspješno završio prijavu.
Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 20.11.2023. godine u 23:59h automatski ulazi
u bazu iz koje će biti nagrađeno ukupno 10 (deset) sudionika.
Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki
sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom.
Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će
se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.
U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnom
natječaju imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili
nepotpun uvjet za sudjelovanje, a odabran je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati
nevažećim pri provjeri te mu nagrada neće biti dodijeljena.

Članak 6. – Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog
natječaja:

  1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
  4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 7. – Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od ukupno 10 (deset) nagrada:
10x Fini-Mini Noodles poklon paket (Fini-Mini Noodles multipack + hoodica + zdjelica)

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Članovi žirija bit će odabrani
među zaposlenicima Priređivača i zaposlenicima vanjskih suradnika Priređivača.
Kriteriji za odabir dobitnika: najkreativniji crtež u nagradnom zadatku, prema mišljenju većine članova
žirija.
Odabir dobitnika nagrada obavit će se do 1.12.2023. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do
zaključno 20.11.2023. godine u 23:59h. Obavezno će biti provjereno jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja
iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7.
ovih Pravila.

Članak 9. – Prava na sadržaju prijave/odgovora

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo
vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno,
vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave,
odnosno odgovora, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne
promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade.
Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim
iskorištavanjem odnosno uporabom sadržaja prijave tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na
takav sadržaj postoje. Sudionici/dobitnici jamče da njihov sadržaj prijave nije prethodno objavljen ili
iskorišten u bilo kojem dijelu te da kreativni odgovor ne sadrži materijale zaštićene autorskim pravima,
da je njihovo izvorno djelo, da nije u cijelosti ili djelomično kopiran od bilo koje treće strane i da imaju
sva ovlaštenja dodijeliti ta prava.

Članak 10. – Obavještavanje dobitnika i objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici noodles.fini-mini.hr najkasnije
8.12.2023. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime s kojim se sudionik prijavio na
Nagradni natječaj. Priređivač će kontaktirati eventualne dobitnike te ih obavijestiti o osvojenoj nagradi
telefonskim putem ili elektroničkom poštom, sukladno podacima kojima Priređivač raspolaže
temeljem prijavne forme. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju netočne ili promijenjene
e-mail adrese ili telefonskog broja koju je sudionik naveo u prijavnoj formi. Ukoliko se bilo koji od
eventualnih dobitnika ne javi u roku od 7 dana od pokušaja kontaktiranja, Priređivač ima pravo
kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja.

Članak 11. – Identifikacija dobitnika nagrada

Svi dobitnici dužni su, isključivo na zahtjev Priređivača, prilikom preuzimanja nagrade svoj identitet
potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom ili važećim identifikacijskim dokumentom
jednog od roditelja, u protivnom gube pravo na nagradu. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti
nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu
i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.

Članak 12. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnicima će nagrade biti dostavljene na kućnu adresu u roku od 45 (četrdesetpet) radnih dana od
objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 45
radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 (petnaest) dana ne javi da nagradu
nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni
rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog
objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti
isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za
zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik
obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili
zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu).
Nagrada je neprenosiva.

Članak 13. – Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u
Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime javno objave na internetskoj stranici
Priređivača noodles.fini-mini.hr na temelju legitimnog interesa Priređivača.
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i
objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje
prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi
dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno
dijele s trećim stranama (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač
koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače
koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u
Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada.
Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog
natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i
organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač
zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja
ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje 12 (dvanaest) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja.
Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom
trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo
na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti
svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može
dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje
prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu
obrade podataka.

Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti
ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu
podataka: dpo@podravka.hr.
Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa
sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000,
te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja
Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je
dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu
ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo, u slučaju
hakerskog napada na internetsku stranicu noodles.fini-mini.hr, zaraze računalnim virusom,
računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i
sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost
ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni
putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 15. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u
Koprivnici.

Članak 16. – Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju kao
ni za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole
Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu
mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ovog
Nagradnog natječaja i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni.
Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u
elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.
Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim
Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju
prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem
drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 23.10.2023. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica